Łączenie roli radcy prawnego z wykonywaniem zadań IODO a konflikt interesów.

Łączenie roli radcy prawnego z wykonywaniem zadań IODO a konflikt interesów.

Wątpliwości co do dopuszczalności łączenia tych dwóch ról dostrzegła już w styczniu 2018 roku ówczesna GIODO – dr Edyta Bielak-Jomaa. W piśmie skierowanym do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza [Link PDF] zwrócono się o wyrażenie opinii dotyczącej warunków dopuszczalności łączenia tych dwóch ról. Jak wskazano w stanowisku Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych [Link PDF] generalnej wykładni dokonał Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych [Link PDF].

Wnioski, jakie płyną z przywoływanej wykładni koncentrują się na kwestii potencjalnego konfliktu interesów. Radca prawny zobowiązany jest do działania w interesie swojego klienta, a w przypadku wyznaczenia na inspektora ochrony danych osobowych tym klientem będzie administrator danych (lub podmiot przetwarzający) a nie osoby, których dane są przetwarzane. Komplikacja polega na tym, że rola IODO jest specyficzna, ponieważ w niektórych sytuacjach będzie on zmuszony działać w interesie osób, których dane dotyczą a nie w interesie administratora – w szczególności przy działaniu jako punkt kontaktowy.

Oczywiście nie istnieje zakaz wykonywania zadań IODO przez osobę, która dysponuje kwalifikacjami radcy prawnego – ale (słusznie) przywoływane stanowisko wskazuje, że „(…)rekomenduje się nie łączenie wykonywania tych ról w ramach jednego podmiotu (administratora danych/klienta)”.

A mówiąc inaczej, jeżeli określona osoba świadczy dla konkretnego podmiotu usługi radcy prawnego – to jednoczesne wyznaczenie ją przez ten podmiot na inspektora ochrony danych osobowych będzie powodowało działanie w ramach konfliktu interesów.

Nie będzie zaś takiego konfliktu, gdy określona osoba wykonuje zadania radcy prawnego dla jednego podmiotu, ale zostanie wyznaczona na IODO przez inny podmiot (o ile nie są to podmioty konkurencyjne).

Choć przytaczana opinia nie zawiera oceny sytuacji, w której radca prawny został wyznaczony na IODO przez podmiot, dla którego on sam nie świadczy innych usług, ale robi to inny radca z tej samej kancelarii – wydaje się naturalne, że tu również będzie istniał konflikt interesów.

Wielu administratorów danych podjęło w 2018 roku, często działając pod presją czasu – decyzję o wyznaczeniu jako swoich inspektorów ochrony danych współpracujących z nimi radców prawnych. Należy pamiętać, że jest to rozwiązanie dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem zmiany zasad współpracy – tzn. taka osoba nie powinna mieć roli IODO „dołożonej” do swoich dotychczasowych zadań wykonywanych jako radca prawny. Inaczej mówiąc, jest to dopuszczalne pod warunkiem „zastąpienia” relacji „klient-radca” relacją „ADO-IODO”.

Warto o opisywanej powyżej kwestii pamiętać także dlatego, że działanie IODO w ramach konfliktu interesów zwiększa ryzyko prawne dla obsługiwanego podmiotu – stanowi to samoistną przesłankę do nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 83 ust. 4 lit. a RODO.

Dodaj komentarz